Varför innovation

Innovation är på sikt en förutsättning för alla företags överlevnad. Med tekniken och samhällets höga förändringstakt kommer det att bli svårare och svårare att konkurrera med redan befintliga produkter och tjänster om man inte samtidigt utvecklar sig. Den globala konkurrensen kräver att man hela tiden hittar nya marknader och då behöver man ligga steget före för att kunna utveckla sitt erbjudande.

Samtidigt som innovationsarbete är en nödvändighet så är det också stor möjlighet

För att åstadkomma innovationer krävs handlingskraft. Då är medarbetare som tar egna initiativ en viktig ingrediens för att förverkliga kreativa idéer. För att möjliggöra kreativitet och handlingskraft krävs ett ledarskap som uppmuntrar, stöttar och skapar förutsättningar för innovation.

 

Produktledning

Produktledning är en organisatorisk funktion som styr varje steg i en produkts livscykel, från ide, utveckling till prissättning, positionering, lansering med fokus på kundens behov och det egna företagets affärsvärde. Produktledaren är ofta användarens/kundens (målgruppens) förlängda arm in i den egna organisationen och ser till att marknadens behov tillgodoses

Innovationsledning 

Innovationsledning i ett helhetsperspektiv går från att ha varit styvmoderligt behandlat till att hanteras på samma professionella sätt som andra verksamhetskritiska aktiviteter, d.v.s. baserat på tydliga principer, effektiva verktyg och system, formaliserade roller, tydliga ansvar samt relevant kompetens.

Innovationsledning kan ses som produktledning av morgondagens och framtidens produktportfölj.